Usuwanie azotanów z wody

Azotany to pierwiastki, które w niewielkich ilościach występują we wszystkich wodach naturalnych na Ziemi. Stanowią one maksymalny stopień utlenienia azotu. Ponadto są one końcowym produktem procesu biochemicznego utleniania związków organicznych zawierających azot.

Możliwość zagrożenia szkodliwymi stężeniami azotanów, w wodzie pitnej jest dużo większy na terenach wiejskich (z uwagi na częstsze korzystanie przez mieszkańców tych regionów z własnych ujęć wody – najczęściej studni głębinowych) niż w miastach gdzie zdecydowana większość mieszkańców korzysta z wody dostarczanej przez wodociągi miejsce.

Statystyki są przerażające. W Polsce ok. 1 mln rodzin pije wodę zanieczyszczoną azotanami. Szczególnie wrażliwe na zawartość tych związków są niemowlęta.

Metody usuwania azotanów z wody

Poznaj najbardziej skuteczne metody usuwania azotanów z wody polecane przez ekspertów z branży uzdatniania wody:

Metody techniczne

Sposób ten polega na dostarczeniu wody nie posiadającej azotanów z innych źródeł (np. z innych wodociągów). Do tej grupy zaliczyć też można mieszanie wody pochodzącej z różnych studni w obrębie tego samego ujęcia zawierającej różne stężenia azotanów.

Metody fizyczne

Do tej grupy metod należy przede wszystkim odwrócona osmoza. Zaletą odwróconej osmozy jest fakt, że do pracy nie wymaga użycia chemikaliów. Na wybór konkretnej membrany osmotycznej wpływ ma ilość substancji (zanieczyszczeń) rozpuszczonych w wodzie.

Metody biologiczne

W układach do biologicznego oczyszczania wody z azotanów przeprowadza się ich redukcję do azotu gazowego. Do  tego procesu często stosuje się dozowanie związków organicznych i fosforanów. Przy biologicznym usuwaniu azotanów istnieje zagrożenie niepełnej ich redukcji.

Czym usunąć azotany z wody?

Azotany w wodzie występujące w dużych stężeniach – przekraczających dopuszczalne normy są szkodliwe. W wyniku przemian chemiczno – biologicznych azotany, które dostaną się do organizmu mogą zostać przekształcone w niebezpieczne dla zdrowia substancje. Czym może to skutkować? Otóż znacznie zwiększa się wtedy ryzyko wystąpienia nowotworu układu pokarmowego. Z tego względu konieczne jest ograniczenie ich spożywania. Dopuszczalna zawartość występowania azotanów w wodzie pitnej to 50 mg/l na litr azotanów i 0,50 mg/l azotynów.

O wyborze metody usuwania azotanów z wody każdorazowo powinna decydować szczegółowa analiza konkretnego ujęcia wody oparta o wyniki badań próbki wody.