Metody badania czystości wody

chemia

Metody badania czystości wody

W przyrodzie woda nigdy nie występuje w stanie czystym. Zawsze jest w większym lub mniejszym stopniu zanieczyszczona, co wynika ze znacznej rozpuszczalności w wodzie różnych substancji stałych, ciekłych i gazowych. Często stopień zanieczyszczenia wód naturalnych powoduje, że nie nadają się one do użytku w stanie surowym, w związku z czym wymagają odpowiedniego uzdatniania.

Podczas weryfikacji i oceny poziomu zanieczyszczenia wody wykorzystuje się dwie podstawowe metody badań: fizyko-chemiczną i mikrobiologiczną. Ta pierwsza polega na badaniu zawartości  związków chemicznych jakie występują w wodzie, odczynu wody oraz zbadaniu takich wskaźników jak mętność, barwa, zapach. Najbardziej podstawowa analiza fizykochemiczna wody oparta jest na badaniu 8 – 10 wskaźników.

Druga metoda z kolei bada czy w wodzie występuje materiał biologiczny w postaci bakterii, wirusów i drobnoustrojów. Stopień zanieczyszczenia wody wyznacza się przy pomocy wskaźników jej zanieczyszczenia. Wyraża się to poprzez stężenie zanieczyszczeń (miligramach substancji w 1 dm3 wody) a także pozostałe parametry, których wartość jest miarą stężenia określonych rodzajów zanieczyszczeń.

Wymagania jakie musi spełniać pod kątem jakości  przeznaczonej do spożycia określa Rozporządzenie Ministra właściwego ds. zdrowia.

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.